COLORFUL ALPHABET FROM A to YA, Moscow Exhibition, 2016 | Natalia Gourova
Natalia Vallianou-Gourova