EXHIBITION MOSCOW SEASONS, Moscow, 2016 | Natalia Gourova
Natalia Vallianou-Gourova