Exhibition ‘Eutopia’, Athens, 2017, Chili Art gallery | Natalia Gourova
Natalia Vallianou-Gourova